Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UVODNA RIJEČ PROF. DR LJUBOMIRA SEKULIĆA NA SJEDNICI GLAVNOG ODBORA SUBNORA CG, 25.03.2014.

Drugarice i drugovi,

Glavni odbor u funkciji najvišeg organa upravljanja SUBNOR-om između dva Kongresa,  treba danas da na osnovu Izvještaja o radu Predsjedništva za minulu 2013. i Programa rada za 2014. godinu, kao  i na osnovu sopstvenih zapažanja, utvrdi stanje u Organizaciji u prvoj godini nakon V kongresa,  da ocijeni rad rukovodstva organizacije,  odnosno Predsjedništva kao svog  izvršnog organa.

Nadam se da su ispunjeni uslovi za to, jer se Predsjedništvo potrudilo da informiše ovaj forum o svim problemima iz rada organizacije, a na sjednici će, po potrebi pružiti i dodatne informacije i objašnjenja. Pored toga, mene je ovlastilo da se u uvodnom izlaganju mogu posebno osvrnuti na određena pitanja koja imaju osobito značenje za ostvarivanje osnovnih ciljeva i zadataka organizacije. Možda neka razmišljanja koja ću iznijeti neće sasvim korespondirati sa ponuđenim Izvještajem i Programom, ili  mišljenjem članova ovog foruma, zato moguća osporavanja treba usmjeriti prema meni a ne prema Predsjedništvu čija ovlašćenja koristim.

Prvo što bih istakao,   a zasnivam na činjenicama je, da  postignuti uspjesi u  proteklom vremenu  nakon Kongresa zaslužuju visoku ocjenu ovog Foruma. Riječ je  o rezultatima  koji nadmašuju i najoptimalnija očekivanja. Prisutan  je vidan napredak  u osvajanju novih sadržaja i metoda djelovanja, koji afirmišu organizaciju i daju podstrek i inspiraciju za budući rad.

*
Organizacija  je i sistematski i u praktičnom djelovanju primjerena sadašnjim uslovima i potrebama. Nažalost do sada nijesmo uspjeli da u nekim opštinama (Pljevljima i Bijelom Polju) obnovimo organizacije ali smo izvršili pripreme da uskoro do toga dođe.Organizacija, i na svim nivoima djeluje homogeno, uz poštovanje organizacionih principa utvrđenih  Statutom. Idejno jedinstvo je u temelju našeg ukupnog djelovanja i to je naše vezujuće tkivo.  Na političke procese  ima nejednakog gledanja i reagovanja ali  ne odstupaju od  pozicija crnogorskog antifašizma.  Sve odluke foruma usvajane su jednoglasno. Dosljedno djelujemo na principu društvene nestranačke organizaccije sa osnovnim ciljem da čuvamo i unapređujemo tekovine NOB-e, da se borimo protiv pojava neofašizma i agresivnog nacionalizma i, posebno, da doprinosimo demokratskim procesima Crne Gore.

Partnere u toj aktivnosti prepoznajemo preko njihovih programa i konkretnog djelovanja.  Sarađujemo u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i dajemo  im podršku   na izborima i konkretnoj aktivnosti. Do sada smo, bez problema prepoznavali subjekte kojima na pomenutim principima iskazujemo povjerenje. Međutim, zabuna se unosi kada subjekti od povjerenja ulaze u razne koalicije drugačjeg ideološkog profila, pa je teško ili nemoguće profilisati naše ocjene i opredjeljenja.

Iskustvo neposrednog  vezivanja za političke partije SUBNOR-u  je  nanio  ogromnu „štetu“. Rasturanje partija za koje se naša organizacija neposredno vezala  uzrokovalo je  podjele zbog kojih i danas imamo posljedice.

Da li će eventualni razlaz sadašnje koalicije na vlasti imati uticaja  na političko jedinstvo u našim organizacijama pitanje je koje traži odgovor. To bi naša organizacija najmanje željela.

Unutrašnja organizacija i metod djelovanja na Republičkom nivou primjereni su sadašnjim potrebama organizacije, međutim, može se  pojedinim  opštinskim organizacijama dijelom zamjeriti na  aktivnost, odnosno metod djelovanja. To se posebno odnosi na  nedovoljnu posvećenost mjesnim udruženjima. Zapaža se da opštinska udruženja rijetko angažuju  članove Glavnog odbora koje su delegirali, a oni  po svojoj ulozi  trebaju da daju  doprinos  radu opštinskog udruženja i snaže ga.  

Različiti su rezultati djelovanja pojedinih Udruženja.  To je najčešće  odraz različitih uslova. Negdje nedostatak odgovarajućih  kadrova,  negdje pomanjkanje finansijskih sredstava, a najčešće i jedno i drugo. Posebno pada u oči nejednakost u aktivnostima na omasovljenju organizacije.

Uspješnost rada organizacije u pomenutom periodu, pretpostavka je i budućeg uspješnog rada. Međutim, pitanje je da li sa raspoloživim kadrovskim potencijalom i limitiranim materijalnim mogućnostima  a u statusu nevladine organizacije možemo uspješno odgovoriti sve složenijim  izazovima  u savremenim  uslovima.

Današnja pozicija naše organizacije,  dijelom  podsjeća na poratne dane,  kada se trebalo  boriti sa nacifašističkim snagama, s razlikom što oni svoju aktivnost sada  prilagođavaju savremenim uslovima. Država nije spriječila neofašističke pojave koje se sve češće javljaju.  Primjer tome je agresivno ponašanje Srpske pravoslavne crkve koja gospodari značajnim dijelom   crnogorske  imovine  i spomenicima kulture  po kojima se država i nacija prepoznaju. Sve se to zbiva pred našim očima a mi nemamo snage da se tome suprotstavimo. Čudi nas,  zašto to ne čini vlast  koja je u obavezi da  državu štiti u svim njenim elementima. U stvarnosti i jedni i drugi samo smo  nijemi posmatrači potiranja naših osnovnih duhovnih i materijalnih vrijednosti.

Podilaženje aktuelne vlasti nacionalističkim partijama, vjerovatno zbog  partijske strategije, razvodnjava crnogorsko nacionalno tkivo i dugoročno otvara prostor za djelovanje anticrnogorskih snaga.

Kao ozbiljno upozorenje patriotskim snagama Crne Gore i crnogorskom antifašizmu su nedavna događanja u Beranama, gdje su na otvorenoj političkoj sceni vlast osvojile snage četničko nacionalističke ideologije i izborni rezultat proslavili u „ruhu“ ratne četničke ikonografije. A što je posebno u tome tužno, pobjedu su izborili „pobratimstvom“ sa partijom koja je nikla na ideološkoj platformi  Saveza komunista. Ta „socijalistička“ partija nije se čak ni  ogradila od četničkih orgijanja u veseloj pobjedničkoj izbornoj noći, gdje se crvena boja crnogorskih zastava nije smjela pojaviti.

Naša organizacija će se i ubuduće hrabro suprotstavljati pojavama neofašizma i u tom cilju obezbjeđivati organizacione i druge pretpostavke. Jačaćemo naš  kadrovski potencijal i  omasovljavati  organizaciju. Uslovi za to su sve povoljniji, jer stalno narasta svijest, naročito kod mladih, o vrijednostima narodnooslobodilačke borbe i poratne socijalističke izgradnje.

*
Osvrnuo  bih se na  još  dva posebno važna  pitanja:  predstojećem Samitu Evropskog komiteta svjetske organizacije boraca i drugo, o našem odnosu prema državnom  projektu – pristupanja  NATO  savezu .

a. – Međunarodna saradnja zauzima istaknuto mjesto u aktivnostima organizacije. Ova djelatnost bila je za organizaciju izazovna: zbog  doprinosa afirmaciji Crne Gore kao demokratske države  i kao dosljedne  afirmacije SUBNORA. Sticajem povoljnih političkih odnosa u Crnoj Gori i pomoći sa najvećih državnih adresa, SUBNOR je  bio u mogućnosti i ostvario je zavidne rezultate. Od mnogih  regionalnih organizacija do evropske asocijacije i Svjetske federacije boraca prepoznati smo po aktivnosti i prema nama se odnose  sa puno uvažavanja. U potvrdi toga, Evropski komitet Svjetske federacije i Svjetska federacija boraca,  nakon  nepunih šest godina od našeg učlanjenja u te asocijacije, ukazalo nam je povjerenje da budemo domaćini značajnog skupa Evropskog komiteta na kome će se raspravljati  o doprinosu veterana očuvanju   mira  i bezbjednosti i sprečavanju terorizma i narkomanije. Povjerenje je utoliko veće što je izboreno u jakoj konkurenciji razvijenih evropskih zemalja. Skup tretiramo  veoma ozbiljno i mnoge pripremne  radnje smo obavili. Održavanje skupa podržali su čelnici  naše države,   u susretu  sa najodgovornim ljudima Svjetske i Evropske asocijacije boraca. Skup će se  održati u hotelu „Grand“ na Cetinju od 14 do 19 juna ove godine. Skupu će prethoditi sjednica Izvršnog odbora Evropskog komiteta u istom gradu.
U znak priznanja i povjerenja,  rukovodstvo Svjetske organizacije nagovijestilo  je da će Evropski  Forum  na ovoj Skupštini, našoj organizaciji povjeriti  ulogu koordinatora  za balkanske  boračke  organizacije  projekta očuvanja mira i bezbjednosti i borbe  protiv terorizma, narkomanije i trgovine ljudima. Sjedište je u Sofiji. Na nama je da ocijenimo imamo li kapaciteta i uslova da se tog zadatka prihvatimo.

*
b. – Drugo pitanje je od izuzetnog značaja -  treba ocijeniti i zauzeti stav da li naša organizacija podržava državni projekt o učlanjenju  naše države u NATO savez.  Kao što vam je poznato ovo pitanje  spada  u red državnih prioriteta pa  i više od toga. Državi se pružila mogućnost  da  stupi u članstvo već u septembru ove godine ukoliko se postigne  građanski konsenzus. Naša organizacija je ranije  na jednom masovnom skupu  dala logističku podršku  namjerama Crne Gore da  uđe u NATO savez. Sada smo kao  patriotska oranizacija Crne Gore i kao ratni veterani  pozvani da se ponovo izjasnimo o  političkom  projektu države  o učlanjenju u NATO savez.

S obzirom da se radi o veoma značajnom  pitanju državne politike,  Kolegijum  predsjednika SUBNORA je ocijenio da  je o tom pitanju jedino legitiman stav Glavnog odbora.  

O ovom  pitanju, članstvo naše organizacije  i njihove porodice  mogu imati različita mišljenja i reagovanja.  U svijesti i emocijama  ljudi, NATO  je  različito prisutan. Može biti prisutna odbojnost  prema ovoj organizaciji  iz istorijskih razloga  - NATO – viza-vi Varšavskog pakta,  a posebno bombardovanje na prostorima  Srbije i dijelom Crne Gore. Pri tome  zaboravlja se da je zahvaljujući NATO organizaciji  Amerika mogla stati na strani  Jugoslavije kada je neposredno prijetila  vojna opasnost od invazije  na našu zemlju od strane  istočnoevropskih zemalja u doba  Rezolucije Informbiroa.

Uvjeren sam  da će ovaj   forum  i organizacija na svim nivoima organizovanja  podržati državnu politiku, po ovom pitanju, svjesni da se ovom pitanju ne može prilaziti  sa predrasudama i emocijama. Opredjeljenje  za NATO  savez nema alternativu. Jedina mogućnost da živimo  bezbjedno u slobodi i ekonomski razvijamo svoju zemlju  jeste kolektivna bezbjednost  u licu NATO saveza.  Ne znači da je to naša ljubav ali jeste   sudbina.  To diktira  geopolitički položaj naše zemlje na  trusnom području.   

Podrška ovog foruma i naše  zvanično saopštenje javnosti značajna je podrška državnom projektu. Međutim, s obzirom na specifičnost i osjetljivost ovog pitanja, ovo bi bila neodoljna podrška ako na terenu  ne bi u neposrednim kontaktima sa rodbinom i prijateljima uticali  da se projekat podrži.