Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SKANDALOZNO: MINISTARSTVO KULTURE I UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA PRIJE MJESEC SAZNALI ZA OBILJEŽJE IZ 1969. GODINE

Priznali da ne znaju za Kanin spomenik

Saznanje da su tek 5. septembra ove godine Ministarstvo kulture i Uprava za za-štitu kulturnih dobara saznali da u krugu Duvanskog kombinata postoji spome-nik iz 1969. godine sa imenima 72 poginula borca NOR-a, monopolskih radnika i radnica, djelo arhitekte Svetlane Kane Radević je najblaže rečeno skandalozno.

Stanje u kome se spomenik nalazi to i potvrđuje. Da država ne zna za taj spomenik potvrdili su iz Sekreterijata za kulturu i sport koji su u dva navrata Upravu i Ministarstvo pisanim dopisima obavještavali da se u krugu Duvanskog nalazi spomenik koji bi trebalo uvrstiti u kulturna dobra, a koja je neophodno konzervirati i restaurirati. Pažnja da još jednom Kaninom spomeniku prijeti opasnost od potpunog zatira-nja skrenuta je iz Udruženja boraca i antifašista koji su alarmirali Glavni grad nakon što je privatni investitor počeo sa rušenjem objekata Duvanskog kombinata.

Kako Blagota Radović, vlasnik Zetagradnje, čije je sada to zemljište, tvr-di da će potpuno postupiti po važećem DUP-u i kada je u pitanju spomenik Sekretarijat za kulturu smo pitali da li važeća planska dokumentacija vidi obiljež-je.

- Spomenik se nalazi u zahvatu Urbanističkog projekta Duvanski kombinat, koji je usvojen 2012. godine. Isti je evidentiran u postojećem stanju grafičkog dije-la planskog dokumenta, kao i u tekstualnom dijelu plana. U proceduri izrade planskog dokumenta dobijeno je mišljenje Ministarstva održivog razvoja i turi-zma na Nacrt planskog dokumenta. Aktom broj 04-1015/1 od 29. marta 2011. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo mišljenje na nacrt Izmjena i dopuna UP Duvanski kombinat. Uz ovaj akt dostavljeno je i mišljenje Ministarstva kulture (akt br.04-765/3 od 22.03.2011. godine) u kojem se na-vodi da „uvidom u Nacrt plana, utvrđeno je da ne postoje evidentirani objekti koji predstavljaju zaštićenu kulturnu baštinu, arheološka nalazišta, kao ni am-bijentalno vrijedne primjere tradicionalne arhitekture”.

U istom aktu se dalje navodi „Ministarstvo kulture, u skladu sa navedenim smatra da se nacrt izmje-na i dopuna Urbanističkog projekta Duvanski kombinat, Opština Podgorica, sa aspekta zaštite kulturne baštine može prihvatiti bez primjedbi” - navodi se u odgovoru Glavnog grada – navode iz Sekretarijata za kulturu. Kako dalje navode, u proceduri izrade izmjena GUP-a za prostor UP-a Duvanski kombinat dostavljeno je i mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara (akt br.01-72/1 od 22.11.2011. godine) kojim se konstatuje da „na predmetnom području nijesu locirana kulturna dobra, arheološki lokaliteti kao ni vrijedni pri-mjeri tradicionalne arhitekture”.

- Istim aktom navodi se da Uprava „u dostavljenom nacrtu izmjena i dopuna GUP-a za prostor DUP-a „Duvanski kombinat”

– Glavni grad Podgorica nije uočila nedostatke vezane na zaštitu, očuvanje i unapređenje kulturnih dobara, te da se predmetni planski dokument može prihvatiti bez primjedbi” - saopštili su iz Glavnog grada. Sekretarijat za kulturu i sport se i pored takvih mišljenja institucija koje su je-dino nadležne da daju stav o tome, još jednom, 1. septembra 2017. godine obratilo Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, gdje ih je obavijestio o tome da se na tom području nalazi spomenik monopolskim radnicima u toku NOB-a 1941.-1945. godine, djelo istaknute arhitektice Svetlane Kane Radević, i tražilo mišljenje od Uprave, kao nedležne institucije o daljem postupanju.

- Dopisom od 5. septembra 2017. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara ipak konstatuje da je riječ o kulturnom dobru koje je neophodno konzervirati i restauritati. Obzirom na to da se u njihovom ranijem nalazu, u proceduri izrade izmjena GUP-a za prostor UP-a Duvanski kombinat, konstatovalo, kao što je navedeno da, „na predmetnom području nijesu locirana kulturna dobra, arheo-loški lokaliteti kao ni vrijedni primjeri tradicionalne arhitekture”, u daljoj proceduri će grad inicirati sastanak svih relevantnih aktera kako bi se sačuvao spo-menik i izvršila njegova konzervacija i restauracija, u skladu sa legislativom utoj oblasti.

Glavni grad može da radi samo u skladu sa mišljenjima nadležnih institucija, koje smo već naveli - konstatovali su iz Glavnog grada. U vrijeme kad je stigla ocjena plana da nema spomenika na čelu Ministarstva kulture bio je Branislav Mićunović. I više je nego zanimljivo da država ne zna za spomenik u krugu Duvanskog kombinata, a uvršten je u gotovo svim knji-gama i registrima kulturnih zdanja u državi. Između ostalih je u knjizi „Podgo-rica- Titograd 1919- 1945”, izdanje 1975. godine. S.R.

Izvor:
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Podgoricom&clanak=617623&datum=2017-10-05